Právní služby - Iva Pavlíková

Title
Přejít na obsah
Právní poradenství
 
Naše kancelář poskytuje :
- odborné konzultace
- poradenství ve všech oblastech práva
- rozbory právních vztahů
- sepisování smluv a návrhů
- zastupování před soudy, státními a rozhodčími orgány

Občanské právo
Poskytujeme kompletní služby při:
- sepisování smluv
- podávání návrhů a žádostí, a uplatňování nároků a obraně proti nim
- vymáhání nároků soudně
- uzavírání smírů a  narovnání
- vymáhání bezdůvodného obohacení
- poskytujeme konzultace ve všech otázkách týkajících se
občanského práva vč. sporů o náhradu škody ( zejm.škoda na zdraví ),
škody z působené nesprávným úřadním postupem
- zastupování před soudy, státními a rozhodčími orgány

Pracovní právo
Poskytujeme kompletní služby pro zaměstnance
i zaměstnavatele v oblastech:
- konzultací a právního zastoupení při ukončení pracovního poměru
- uplatňování nároků z neplatného ukončení pracovního poměru
- uplatňování škod vzniklých v souvislosti s výkonem práce
v pracovním poměru
- sepisování smluv  při uzavírání pracovního poměru
- sepisování dohod o hmotné odpovědnosti
- sepisování výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru
- vytváření pracovních řádů
- poradenství při ukončení pracovního poměru
- zastupování před soudy v pracovněprávních sporech

Rodinné právo
V oblasti rodinného práva poskytujeme služby při:
- zastoupení před soudem a při jednáních s protistranou
- rozvodovém řízení ( při nesporném  či sporném rozvodu )
- v řízením péče o nezletilé děti jako je svěřování dětí do výchovy
a určení styku s nimi, změny výchovného prostředí
- určení vyživovací povinnosti
- vymáhání dlužného výživného, zvýšení či snížení výživného
- určování a popírání otcovství
- úprava rozsahu a vypořádání společného jmění manželů
- sepisu předmanželské smlouvy
- změny příjmení

Obchodní právo
V oblasti obchodního práva poskytujeme kompletní služby
při zastupování před soudy všech stupňů v oblasti závazkových
vztahů při vymáhání nároků, jejich uznávání, zajištění včetně
výkonu rozhodnutí vyhotovení, placení a postihy ze směnek,
vypracujeme smlouvy týkající se všech oblastí obchodních vztahů,
vymáhání škody způsobené v obchodním styku, zastupování
před soudy, státními a rozhodčími orgány.

Právo společností
Naše kancelář poskytuje kompletní služby domácím i zahraničním
společnostem ve všech jejich záležitostech týkajících se
obchodního práva a práva společností a dále při:
- zřizování dceřinných společností  v České republice
- zakládání či změnách společností,
- vypracování smluv
- poskytování konzultací týkajících se vedení společností
a jejich reorganizace
- zajišťování požadovaných formalit, příprava a organizace
schůzí představenstev a valných hromad, upisování,
vydávání akcií, snižování a zvyšování základního jmění společností
- poskytujeme právní pomoc v souvislosti s restrukturalizacemi společností
- řešení problematiky spojené s případnou platební neschopností
- v řízení před obchodním rejstříkem

Trestní právo
V oblasti trestního práva provádíme:
- obhajobu v trestních věcech
- zastupování v přípravném řízení, po podání obžaloby, při hlavním líčení
- podáváme opravné prostředky
- zastupování poškozeného v celém řízení

Zastupování u soudů
Poskytujeme kompletní služby při:
- zastupování v řízení před soudem, správním orgánem nebo
rozhodčím orgánem v oblasti občanského, obchodního, rodinného,
pracovního práva, ale i práva trestního
- zastupování v exekučním řízení při vymáhání peněžitých pohledávek
nebo vyklizení bytu apod.

Správní řízení
Poskytujeme kompletní služby při:
- vyřizování povolení k pobytu cizinců v ČR
- zastupování v přestupkovém řízení
- vyřizování záležitostí dle živnostenského zákona
- vyřizování záležitostí na katastrálních, finančních a dalších úřadech

Právo nemovitostí
Poskytujeme kompletní služby při:
- prodeji, koupi, pronájmu domů, pozemků, bytů nebo nebytových prostor
- zastupování v jednání mezi stranami ve sporech týkajících se nemovitostí
- sepisování kupní nebo  darovací smlouvy, včetně ověřovací doložky
- zřizování věcných břemen
- řízení před Katastrálním úřadem
- významnou část naší agendy tvoří příprava smluv o dílo, smluv
nájemních, podnájemních a zástavních a dále smluv upravujících
vztahy při společném užívání nemovitostí.

Bytové právo
Poskytujeme kompletní služby pro nájemce a pronajímatele při :
- konzultacích o právech a povinnostech nájemců a pronajímatelů
- sepisování nájemních smluv
- právní pomoci při výpovědi z nájmu
- zrušení společného nájmu bytu manžely
- podrobný rozbor právního postavení nájemníků bytů
- zastupování před soudy, státními a rozhodčími orgány

Insolvenční a úpadkové právo
Poskytujeme kompletní služby při:
- sepisu  přihlášek pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení
- sepisování návrhů  na prohlášení insolvence či oddlužení pro dlužníka

Dědické řízení
Poskytujeme kompletní služby při:
- sepisování závěti
- právní pomoc při uplatnění vydědění
- zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře a před soudem

Ochrana osobnosti
Poskytujeme kompletní služby při:
- podání žaloby na ochranu osobnosti
 - sepisování žádosti o tiskovou opravu
- podání trestního oznámení při podezření ze spáchání trestného činu pomluvy aj.
- zastupování před soudy v případech týkajících se ochrany osobnosti

Nekalá soutěž
Poskytujeme kompletní služby při:
- účasti našich klientů na hospodářské soutěži, a to při ochraně jejich práv
- zastupování v případech týkajících se nekalosoutěžního jednání

© Advokátní kancelář JUDr.Ivy Pavlíkové Ph.D., 2011+. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah